Kullanıcı Sözleşmesi

1.Sözleşme’nin Tarafları ve Onaylanması

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi(“Sözleşme”), Alperen Emeksiz(“Siparisin.net”) ile www.siparisin.net adresinde yer alan Siparisin.net sistemine “Kullanıcı” olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul edildiği anda yürürlüğe girer, Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam eder. Her Siparisin.net sistemi Kullanıcısı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan şartlara, hüküm ve kurallara uymayı, sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

 

2. Tanımlar

Siparisin.net sistemi : İnternet ortamında www.siparisin.net sitesine kaydolan kullanıcıların sahibi, ortağı veya yetkilisi oldukları işletmelerin menüsünü görüntüleme, hizmetlerini değerlendirme ve sipariş verme imkanını sağlayan ve buna ilişkin sair hizmetleri sunan sistemdir. Bundan böyle Sistem veya Siparisin.net sistemi olarak anılacaktır.

Kullanıcı : Siparisin.net sistemine e-posta adresini, şifresini ve istenilen diğer bilgileri girmek suretiyle kaydolan işletme sahibi gerçek kişi ile işletme sahibinin şirket(şahıs veya sermaye şirketi ya da adi şirket) olması halinde, yaptığı işlemle şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili gerçek kişilerdir.

Müşteri : Sistem üzerinden kullanıcıya ait işletmenin menüsünü görüntüleyen, sipariş verebilen ve kullanıcıya ait işletmenin hizmetini oy kullanarak değerlendirebilen, Sistem üzerinde hesap açmasına gerek olmayan gerçek kişilerdir.

İçerik : Kullanıcılar tarafından Siparisin.net sistemine girilen metin, resim v.b. bütün verilerdir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcılar, www.siparisin.net adresinde bulunan başvuru formuna kendi belirledikleri e-posta adresleri ve şifreleri ile Siparisin.net tarafından talep edilen diğer bilgileri girmek ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamak suretiyle başvururlar. Siparisin.net herhangi bir gerekçe göstermeksizin kullanıcı hesabının açılmasını onaylamayabilir. Başvuru onaylandıktan sonra kullanıcı, Siparisin.net sisteminden yararlanmaya başlar. Başvuru esnasında veya daha sonra kullanıcıların sisteme girdikleri bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olması ya da güncel olmaması v.b. sebeplerle Siparisin.net sistemine erişilememesinden Siparisin.net sorumlu tutulamaz.

 

Kullanıcı, Sistem’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sistem’e erişim araçlarının(e-posta adresi, şifre) belirlenmesi, güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, söz konusu erişim araçları ile Sistem’de yapılan her türlü işlemin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiğini, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, Siparisin.net’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu ivedilikle Siparisin.net’e bildirmekle yükümlüdür.

 

Kullanıcı, 18 yaşını doldurduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu beyan eder. Kullanıcının bir şirket adına işlem yapması, şirketi temsil için gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan etmesi demektir. Bu durumda kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu şirkete ait olur.

 

Kullanıcı, işletme menüsü başta olmak üzere içerik oluşturma, Sistem üzerinden sipariş alma, müşterilerin kendi hizmetleri hakkındaki değerlendirmelerini görme hakkına sahiptir. Sistem üzerinden sipariş alma hakkı, kullanıcının ödeme planına göre Siparisin.net tarafından kısıtlanabilir.

 

Kullanıcı; metin, resim, logo, menü ve benzeri bilgileri girerek Siparisin.net sisteminde işletmesine ait içeriği oluşturur. İçeriklerde bulunan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini ve diğer içerik kısmını değiştirme yükümlülüğü kullanıcılara aittir. İçeriğin, mülkiyeti ve sorumluluğu kullanıcıya aittir. İçerik, kullanıcı tarafından sağlanan veya sağlanmış sayılan dokümanlar(resim, metin, logo ve benzeri belge ve veriler) yardımıyla ve kullanıcının talebi üzerine Siparisin.net tarafından oluşturulmuş olsa bile içeriğin, mülkiyeti ve sorumluluğu yine Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, içeriğin Siparisin.net tarafından kısıtlama olmaksızın kısmen veya tamamen kullanılma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. İçeriğin doğruluğu, hukuka uygunluğu, güncellenmesi, kopyalarının saklanması gibi tüm işlemler kullanıcıya ait olup, telif hakkı ihlali başta olmak üzere içerikten kaynaklanan muhtelif zararlar nedeniyle Siparisin.net sorumlu değildir. Siparisin.net, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya yasal mevzuat gereği içeriği silme ve yok etme hakkına sahip olup, bu şekilde veri kaybı ve diğer meydana gelecek zararlardan Siparisin.net sorumlu tutulamaz.

 

Siparisin.net sisteminin; istikrarlı, kesintisiz, hatasız, virüssüz ve güvenli bir hizmet vermesi hiçbir şekilde taahhüt edilmemektedir. Siparisin.net, herhangi bir yükümlülük altına girmemekle birlikte Siparisin.net sistemini erişilebilir bir halde tutmak için gerekli özeni gösterecektir. Siparisin.net tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya Sistem ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunulmamaktadır. 

 

Siparisin.net sistemine erişim; bakım ve güncelleme, teknik ve yasal nedenler, tabii afetler, yangın, patlamalar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi çeşitli sebeplerden kesintiye uğrayabilecektir. Kullanıcı, söz konusu sebeplerle oluşacak kesintilerden ve sonuçlarından Siparisin.net’in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

 

Kullanıcı, Siparisin.net sistemine yüklenen içeriğin kopyalarını saklayacağını kabul ve beyan eder. Siparisin.net, içerik kaybını önlemek için gerekli tedbirleri alır, ancak içerik kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti veremez. Siparisin.net, hangi yolla ortaya çıktığına bakılmaksızın içeriğin kaybından sorumlu değildir.

 

Kullanıcı, Siparisin.net sistemindeki diğer kullanıcılar, müşteriler veya diğer üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinin kendi sorumluluğunda olduğunu, Siparisin.net’in sorumlu olmayacağını; kabul ve beyan eder.

 

Kullanıcı, Siparisin.net sistemindeki hesabını, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

Kullanıcı, Siparis.net sistemi üzerinden sipariş veren müşterilerden olan tahsilatını, Sistem üzerinden yapamayacağını kabul ve beyan eder.

 

Kullanıcı,  Siparisin.net sistemi ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm hükümlere(sorumluluklar, yükümlülükler, haklar, şartlar ve her türlü açıklamalara)  ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen hükümleri(sorumluluklar, yükümlülükler, haklar, şartlar ve her türlü açıklamaları)  anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının, Sistem dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.

 

Kullanıcı, Sistemi kötüye kullanmayacağını, Sistemi barındıran Siparisin.net’in veya üçüncü şahısların yazılım, bilgisayar ve ağ sistemlerine herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğini, bunlara ilişkin bir tespit halinde sonuçtan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sisteme ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, öncelikle sorunu tespit ve teşhis etmek için gerekli çabayı gösterir. Sorunun çözülememesi durumunda gerekli destek uygun kanallardan sağlanacaktır.

 

Kullanıcı, Siparisin.net sisteminin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir ceza ve/veya zararından Siparisin.net’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

 

Kullanıcı, Siparisin.net sistemi üzerinden başka internet sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, Siparisin.net’in link verilen yerlerdeki üçüncü kişilerin vermiş veya verecek olduğu hizmetlerle ilgili hiçbir sorumluluğu ya da taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

Kullanıcıya Sistem üzerinden mesaj hattı ve benzeri iletişim araçlarının sağlanması durumunda, kullanıcı bu iletişim araçlarını hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı söz konusu iletişim araçlarını; herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kendilerine hakaret veya bilgisayar ve telefon gibi cihazlarına zarar vermek ya da karşı tarafın rızası gözetilmeksizin mesaj veya e-posta göndermek amacıyla veya benzeri herhangi bir şekilde hukuka aykırı olarak kullanamaz. Siparisin.net’in, söz konusu iletişim işlemlerini denetleme yükümlülüğü olmadığı gibi dilediği takdirde ve zamanda kullanıcıya bildirmeksizin iletişim araçlarını kaldırma hakkı vardır.

 

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Alperen Emeksiz, Siparisin.net sisteminde kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yöntem, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler ile logo, ticari marka ve işletme unvanı gibi ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere tescilli veya tescilsiz her türlü bilgi ve belgelerin fikri mülkiyet haklarına sahip olup, bu haklar ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Kullanıcı, Siparisin.net tarafından işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Ancak Siparisin.net sisteminin ziyaret edilmesi veya bu sistemdeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

Siparisin.net sisteminin Kullanıcı ve/veya herhangi bir üçüncü bir kişi tarafından kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kopyalanması, değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtılması, tersine mühendislik ve benzeri yollarla kaynak kodlarına ulaşılması yasak olup, Sistemden işleme eser oluşturulamaz. Siparisin.net sisteminin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

 

Kullanıcı, herhangi bir şekilde Alperen Emeksiz’in(www.siparisin.net, www.alpapps.net dahil) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

 

Siparisin.net sisteminde adı geçen başkaca işletmeler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

5. Gizli Bilgiler  :

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Kullanıcı, Sistem üzerinden ilettiği kişisel bilgilerinin ve işletmesiyle ilgili verilerinin Alperen Emeksiz ve sahip olduğu sistem ve siteler(Siparisin.net sistemi ve alpapps.net sitesi) tarafından aşağıda açıklanan şekilde kullanılmasına  açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder :

 

a) Kullanıcı, Siparisin.net sistemi veya Alperen Emeksiz’in sahip olduğu  www.alpapps.net sitesinin, kullanıcıların Siparisin.net sistemine kayıtlı iletişim araçlarını(cep telefon hatları, e-posta adresleri) veya doğrudan Siparisin.net sistemini sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında Kullanıcıya ulaşılması ile sınırlı olmak üzere kullanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

b) Kullanıcı, Siparisin.net sistemine kayıtlı işletmesinin unvanını/adını ve/veya logosunu Alperen Emeksiz’in kendisine ait www.siparisin.net ve www.alpapps.net sitelerinde veya bu sitelerin sosyal medya hesaplarında(Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp  v.b) referans olarak gösterebileceğini kabul ve beyan eder.

 

c) Siparisin.net; kullanıcıların Sistem’e yükledikleri içerikleri veya kendilerine ait bilgilerini, kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilme hakkına sahiptir. Sistem, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ayrıca söz konusu bilgiler, anonim hale getirildikten sonra performans değerlendirmeleri, Alperen Emeksiz’in sahip olduğu sistem ve sitelerin pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için gerekli olan süre boyunca kullanabilir.

 

d) Siparisin.net;  birleşme, satın alma, iflas veya Siparisin.net sisteminin kısmen veya tamamen herhangi bir biçimde satılması durumunda, bu işlemin bir parçası olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için kullanıcıların Sistem’de bulunan kişisel bilgileri ile işletmesine ait verileri satabilir veya devredebilir.

 

e) Kullanıcı, Siparisin.net’in yasa, yönetmelik, yasal bir istek ya da bir mahkeme emrine uymak, muhtemel fiziksel zarar veya maddi kaybı önlemek veya şüpheli yasadışı faaliyeti bildirmek, dolandırıcılık, güvenlik veya teknik konuları açıklamak, Siparisin.net’in haklarını ve mülkiyetini korumak için kullanıcının kendisinde bulunan kişisel verilerini ve Sistem’e yüklediği diğer verilerini paylaşabileceğini kabul eder.

 

f) Kullanıcı, Sistem’e yüklediği kişisel verileri ve diğer içeriklerinin, Siparisin.net sistemi veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

 

g) Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırılık veya başka nedenlerle hesabının kapatılması ve üyeliğinin sonlandırılması halinde Sistemde kayıtlı kişisel verilerinin ve işletmesiyle ilgili diğer bütün verilerinin, mevzuattaki saklama süresi beklenilmeden Siparisin.net tarafından silinmesine veya yok edilmesine açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 

6. Ödeme Şartları

Kullanıcı, Sistemden yararlanmak için Siparisin.net tarafından belirlenen ücretleri, süresinde ve tam olarak ödemek zorundadır. Ücretlerin tutarları, ödeme planları ve yürürlük tarihleri www.siparisin.net adresinde ilan edilir.

 

Kullanıcı, kendi isteği ile üyelik paketini yükseltebilir veya düşürebilir. Buna ilişkin talepler, Siparisin.net tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda yapılır. Siparisin.net tarafından ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, içinde bulunulan üyelik döneminde uygulanmaz, yeni üyelik döneminin başlangıcından itibaren uygulanır.

 

Kullanıcı, Siparisin.net tarafından belirlenen aylık ücreti, hizmet verilecek her ayın ilk 10’uncu gününde Siparisin.net sistemi üzerinden ödemeyi veya verilen hesap numarasına havale/EFT yapmayı, ödeme yapılmaması halinde ödeme yapılmayan ayın 15’inci gününe kadar hesabının durdurulacağını, ayın 16’ıncı gününden itibaren kullanıcı hesabının ve bu hesapla ilgili tüm verilerinin silineceğini, herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Kullanıcı tarafından Sistem üzerinden ödeme yapılması halinde Siparisin.net BDDK’dan onaylanmış ve üçüncü kişilere ait 3D Secure güvenlik sistemini kullanan aracı ödeme kuruluşlarından yararlanır. Kullanıcının kredi kartı bilgileri, Sistemimizde saklanmaz.

 

Kullanıcının üyeliği, üyelik döneminin bitiminden itibaren otomatikman yenilenir. Ancak kullanıcının üyelik döneminin bitiş tarihinden 15 gün öncesine kadar üyeliğinin sonlandırılmasını talep etmesi halinde Siparisin.net tarafından üyeliği sonlandırılır. Bununla birlikte kullanıcı içinde bulunulan döneme ait üyeliğinin süresinden önce sonlandırılmasını talep etme hakkının bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

7. Sözleşmenin Feshi

Kullanıcının, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması; sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, e-posta adresine yapılan bildirim ile verilen sürede aykırılığı gidermemesi halinde Sözleşme, Siparisin.net tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

 

Kullanıcı, sözleşmenin feshi halinde işletmesine ait içeriğin Siparisin.net sisteminden talep edilemeyeceğini ve silineceğini kabul ve beyan eder.

 

Kullanıcı, Sözleşme’nin fesih tarihine kadar doğmuş olan ücretlerden sorumludur. Hizmet almadan önce ön ödeme yapan kullanıcıya, para iadesi yapılmaz.

 

8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu Sözleşme hükümlerinden biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Siparisin.net sistemi, hizmetlerini ve Sözleşme’yi kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Değişiklikler www.siparisin.net adresinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

10. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Siparisin.net sisteminin bilinen e.posta adresi ve kullanıcının başvuru formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, Sisteme başvururken belirttiği e-posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu,  değişmesi durumunda 5 gün içinde Siparisin.net’e e-posta yoluyla  bildireceğini, aksi halde bu e-posta adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını, e-posta ile yapılan iletişimin yazılı iletişimin yerini tutacağını kabul eder.

 

11. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcı başvurusunun, Siparisin.net tarafından onaylanmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Siparisin.net sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.